Planlegging


Planlegging – garasje

 

Tiden er inne for å bygge ny garasje, hva bør jeg tenke på?

 

Ethvert byggeprosjekt bør starte med arealplanlegging.Må jeg søke !

         – Hva sier reguleringsplanen for tomten?

         – Hva er utnyttelsesgraden?

         – Hvor stor plass har jeg på tomten min?

         – Hvor bør jeg plassere garasjen?

 

En reguleringsplan med bestemmelser inneholder opplysninger om hva som er lov å bygge i et definert område, og kan regulere alt fra takvinkel, maks størrelse og minste avstander til tomtegrenser og andre bygg.

Bor du i et uregulert område er det kommuneplanens arealdel som ofte har mer generelle bestemmelser for hele kommunen som gjelder.

Dersom bygget eller plassering strider mot lokale eller nasjonale bestemmelser, vil man måtte søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset i lov verket.

Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det må i tillegg foretas en interesse avveining der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene.

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Manglende dispensasjonssøknader er en av de vanligste årsakene til at en byggesøknad blir stoppet av kommunen.

Sjekk derfor alltid hvilken regulering eller plan som gjelder for din eiendom før du søker, eller ta kontakt med byggesaksavdelingen i kommunen.

 

Deretter går du over til planlegging av selve garasjen.Dobbelgarasje 3D

– Skal det bare være plass til bilen eller bilene?                                                           

– Ønsker du samtidig å få plass til redskaper og/eller sykler?

– Ønsker du en arbeidsplass i garasjen?

– En eller to garasjeporter?

– Egen dør til garasjen?

– Hvor mange vinduer – og skal de kunne åpnes?

– Ønsker du at garasjen skal tilpasses huset ditt?

– Hva med loft på garasjen?

– Trenger du ekstra plass?

– Skal det være ark eller kvist?

 

Areal av garasjen:
I forbindelse med størrelsen på garasjen, blir dette regulert av Plan- og bygningslov med forskrifter.

Arealet på garasjen er lengde x bredde, gitt at 2. etasje ikke er målbart.
Vær oppmerksom på at utvendig trapp, og fremskutt front med nedstolping, også blir iberegnet i totalarealet på garasjen.

Plassering av garasjen:

Garasje med BYA inntil 50m² kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Minste avstand til nabobygg skal være 2 m. Mot egen bolig er det ikke krav til minste avstand, men bør ha en praktisk passasje mellom.

Disse reglene gjelder for bygg i en etasje, altså uten måleverdig loftsrom (høyde til hanebjelke 1,89 eller mindre)

Avstand mot vei bør sjekkes med kommunen. Dersom garasjen skal stå parallelt med veien er det vanlig med 2 m. Med portene direkte ut mot vei, kreves som regel 5 m. Det må fremgå at man har snuplass inne på egen eiendom.

Avstander mot Fylkes- og Riksvei må avklares med Statens Vegvesen.

Garasje med BYA fra 50-70 m² har strengere brannkrav og må plasseres 4,0 m fra nabogrense og 8,0 m fra annen bygning. Det skal ikke være måleverdig loftsrom.
Garasjer over 70 m² BYA – utløser krav til full byggesøknad med ansvarsrett knyttet til alle fagområder som prosjekterende og utførende.

Standard søknad til kommunen skal alltid inneholde:

– Søknad

– Nabovarsel og kvittering fra naboer.  Dersom noen må varsles rekommandert, sendes nabovarsel til aktuelle nabo med kopi av kart og tegninger.  Dette dokumenteres med Postens stempel

– Situasjonskart: Skal vise garasjens plassering i målestokk. Før på lengde og bredde, avstander til nærmeste nabogrense, andre bygninger og avstand ut til midten av vei. Det skal også vise at det      er snuplass på egen grunn og eventuelt tegne inn parkeringsplass dersom dette fremgår av reguleringsplanen

– Tegning av ny garasje: Du mottar tegning for byggesøknad, når du bestiller garasje av oss.  Denne må du påføre himmelretninger for de ulike fasadene, Det må tegnes inn eksisterende og nye terrenglinjer på tegningen. Er det ingen endringer på terrenget, markeres dette med ingen endring av terreng

 

Tenk nøye gjennom plassbehovet og hvor mye penger du vil legge i garasjen.

Mulighetene er mange, og vi hjelper deg gjerne med råd og tips.

Enklere å bygge på egen eiendom fra 1. Juli 2015(klikk her!)

Kontakt oss da vel!